QManga | Hành Trình Tu Tiên on Net Truyen

Hành Trình Tu Tiên

Name:
Hành Trình Tu Tiên
Author:
Categories:
Action, Mystery, Drama, Truyện Màu
Status
Ongoing
Follow
Description
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
CHAPTERS